phone:010-61244007
fax:010-69233483
address:West Xindian Bridge in Beijing Daxing zone HuangCun